ECU

آموزش تعمیرات ایسیو یا ECU خودرو یکی از محبوب ترین دوره های آموزشی ویژه بازار کار است. این دوره که جزو تخصصی ترین دوره های آموزشی است.
وظیفهECU (کامپیوتر ماشین) کنترل خودرو های انژکتوری است و فقط در خودروهای انژکتوری موجود می باشد. ECU شامل سنسور هایی می باشد که این سنسورها به موتور متصل می باشند ، وضعیت و عملکرد خودرو را هر لحظه مورد بررسی قرا میدهد. با توجه به نوع ECU ها تعداد سنسورها متفاوت می باشد، هرچه تعداد سنسورها بیشتر باشد ECU شرایط موتور را بهتر درک می کند و در نتیجه پاسخ های بهتری نیز برای عملکرد خوب خودرو به قسمت های لازم ارائه می کند.

آموزش و اخذ دیپلم