مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

آموزش و اخذ دیپلم