مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1

آموزش و اخذ دیپلم