برگزاری و اجرای اردو (ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش)

آموزش و اخذ دیپلم