برق ساختمان

جزئیات این دوره آموزش برق کشی ساختمان شامل موارد زیر است:

  • مباحث این دوره به طور کامل از سطح مبتدی تا پیشرفه است.
  • این دوره به صورت ترکیبی از کلاس های عملی و تئوری تشکیل می شود.
    • مبانی برق ساختمان به صورت آموزش تئوری آموخته خواهد شد.
    • سپس با تمرین در کارگاه به مهارت عملی کافی دست خواهید یافت.
آموزش و اخذ دیپلم